Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Регламентация на дейността на агенциите за недвижими имоти в Бълга
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Регламентация на дейността на агенциите за недвижими имоти в Бълга

Резюме

Статията представя текущия регламент на агенциите за недвижими имоти в България. Сравнение между българското търговско право, европейския стандарт "Услуги за посредничество при сделки с недвижими имоти" и правната рамка за дейността на брокерите в сделките с недвижими имоти в Словения. Целта на статията е да се използват някои от недостатъците на българското законодателство и на дейността на българските агенции за недвижими имоти въз основа на изследваните практики. Препоръки за промени в нормативната уредба и за прилагане на подходящи чуждестранни добри практики според автора бяха формулирани.

Abstract

The article presents the current regulation of real estate agencies in Bulgaria. A comparison between the Bulgarian Commercial Law, the European Standard "Real Estate Brokerage Services" and the legal framework for the activity of brokers in real estate transactions in Slovenia. The purpose of the article is to draw on some of the shortcomings of the Bulgarian legislation and of the activities of the Bulgarian real estate agencies, based on the examined practices. Recommendations for changes in the legal framework and for the implementation of the appropriate foreign good practices according to the author were formulated.

JEL: Q57, Z32

Ключови думи

mediation, агенции за недвижима собственост, посредничество, регулиране, real estate agencies, rule
Свалете Research Papers_vol4_2018_No07_D Tomova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957