Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Опазване на околната среда в рамките на туристическото ползване
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Опазване на околната среда в рамките на туристическото ползване

Резюме

Въпросът за опазването на околната среда стана все по-актуален. Целта на статията е да се представят различните дейности за опазване на околната среда в рамките на туристическото ползване. Разгледани са силните и слабите страни, възможностите и заплахите на България като туристическа дестинация. Анализирани са публични източници на информация за идентифициране на алтернативни форми на устойчив туризъм. Стига се до заключението, че заинтересоваността на туристите и на местното население и власти е от изключително значение за намаляване негативното влияние върху природата.

Abstract

The issue of environmental protection has become more and more relevant. The main objective is to present the different environmental protection activities in the context of tourist use. Main tasks are to be explored the strengths and weaknesses, opportunities and threats of Bulgaria as a tourist destination, analyzed are public sources of information for identifying alternative forms of sustainable tourism. The interest of tourists and the local population and authorities is of the utmost importance to reduce the negative impact on nature.

JEL: Q57, Z32

Ключови думи

Туризъм, environment, околна среда, експлоатация, замърсяване, pollution, tourism, exploitation
Свалете Research Papers_vol4_2018_No06_R Rusev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957