Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Влияние на работната среда върху производителността на труда
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Влияние на работната среда върху производителността на труда

Резюме

В условията на бързо променящата се бизнес среда е от жизнена важност за организациите да използват всеки източник на конкурентно предимство. Целта на статията е, чрез анализ на научната литература, да се установи как, чрез промени в работната среда, да се увеличи производителността на труда. Това се декомпозира в следните задачи – изясняване същността на производителността на труда и елементите на работната среда; установяване на възможния принос на всеки елемент. Избран е модел, който съдържа различни променливи и тяхното влияние е анализирано. Работната среда има множество елементи и тяхното познаване е важно за правилното й управление.

Abstract

In a rapidly changing business environment, it is vital for organizations to use every source of competitive advantage. The purpose of the article is to analyze scientific literature to determine how labor productivity can be improved through changes in the work environment. This is decomposed into the following tasks - clarifying the essence of labor productivity and the elements of the work environment; identifying the possible contribution of each element. A model is selected that contains different variables and their impact is analyzed. The work environment has many elements and their understanding is important for its proper management.

JEL: J81

Ключови думи

производителност на труда, корпоративна недвижима собственост, работна среда, corporate real estate, work environment, labor productivity
Свалете Research Papers_vol4_2018_No05_E Enchevski.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957