Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Стратегии за намаляване на последиците, произтичащи от сезонността в туризма
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Стратегии за намаляване на последиците, произтичащи от сезонността в туризма

Резюме

Сезонността е универсален фактор в областта на туризма и често се разглежда като проблем, особено в икономически аспект. Настоящата статия определя характеристиките ? и предлага различни начини за справянето с нея, като цели да даде ясна представа за възможностите за привличане на клиентите и повишаване на привлекателността на туристическия продукт. Всичко това обуславя актуалността и значимостта на изследваната проблематика, които пораждат необходимостта от търсене на адекватни решения на проблема със сезонността в туризма, както и произтичащите от него предизвикателства, пред които е изправен туристическият бранш.

Abstract

Seasonality is a universal factor in tourism and is often seen as a problem, especially in economic terms. This article sets out its features and offers different ways to deal with it, aiming at giving a clear idea of the possibilities of attracting customers and increasing the attractiveness of the tourist product. All this determines the topicality and significance of the studied issues, which give rise to the need to seek adequate solutions to the problem of tourism seasonality as well as the resulting challenges facing the tourism industry.

JEL: Z320

Ключови думи

активен сезон, стратегии, организиране на събития, уникалност на дестинацията, active season, strategies, organizing events, destination uniqueness
Свалете Research Papers_vol4_2018_No04_S Dimitrova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957