Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Четвъртата индустриална революция – предизвикателства пред предприемачеството и управлението на бизнеса
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Четвъртата индустриална революция – предизвикателства пред предприемачеството и управлението на бизнеса

Резюме

Докладът представя част от резултатите от комплексно авторско научно изследване с главна цел: извеждане на основните аспекти на бъдещите промени в обществено-икономическите отношения в резултат на повсеместното въвеждане на „умните технологии“, в контекст с целите на "Индустрия 4.0". Изследването е предназначено за представители на научните среди, ръководители и експерти от публичния сектор и бизнеса. То е осъществено с помощта на специално разработена авторска методология, включваща голям брой аналитични и прогностични научни методи. Приложен е процесен и системен научен подход. Резултатите от изследването извеждат насоките и областите за адаптация на съвременните парадигми и модели за управление на публичния сектор, предприемачеството и бизнеса, в рамките на четвъртата индустриална революция – "Индустрия 4.0".

Abstract

The report presents a part of the results of a complex author's research study with the main purpose of defining the main aspects of future changes in socio-economic relations as a result of the ubiquitous introduction of smart technologies in context with the goals of Industry 4.0. The survey is intended for academics, executives and experts from the public sector and business. It is accomplished with the help of a specially developed author's methodology, including a large number of analytical and prognostic scientific methods. Used are process approach and systematic approach. The results of the study outline the directions and areas for adaptation of modern paradigms and models for public sector management, entrepreneurship and business, within the framework of the fourth Industrial Revolution - Industry 4.0.

JEL: M1, M2, Q55, O33

Ключови думи

Предприемачество, Entrepreneurship, globalization, глобализация, Индустрия 4.0, Industry 4.0, лидерство 4.0, управление на промените, leadership 4.0, change management
Свалете Research Papers_vol4_2018_No02_K Radev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957