Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Аспекти на анализ на активите на строителните компании в България за периода 2012 – 2015 г.
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Аспекти на анализ на активите на строителните компании в България за периода 2012 – 2015 г.

Резюме

В статията се анализират и сравняват показателите, които характеризират състоянието и динамиката на активите в строителните компании. Обект на изследването са строителните компании „Водстрой  98“ АД и „Трейс Груп Холд” АД. Предмет на изследването са показателите – осигуреност с нетекущи и текущи активи, състав и структура на дълготрайните и краткотрайните активи, използване и ефективност на нетекущите и текущите активи. Изследвани са показателите за ангажираност с нетекущите материални активи; ефективността, определена на база нетекущи и текущи материални активи; оборот и кръгооборот на материалните запаси; ефективност и рентабилност от използването на активите и други. Целта е да се разкрият силните и слабите страни в управлението на активите и да се очертаят насоките за тяхното подобряване. Приложени са сравнителният метод, индексният метод, метод на прирастите, корелационно-регресионният анализ и др. Времевият период на изследването е от 2012 до 2015 г.

Abstract

The report analyzes and compares the indicators that characterize the status and dynamics of assets in construction companies. The object of the survey is the construction companies Vodstroy 98 AD and Trace Group Hold AD. Subject of the survey are the following indicators: provision of non-current and current assets, their composition and structure, the use and effectiveness of non-current and current assets. Subject of analysis are the indicators for utilization of non-current tangible assets, effectiveness determined on the basis of non-current and current tangible assets, turnover and circular turnover of inventories; efficiency and cost-effectiveness of asset use, and others. The aim is to reveal the strengths and weaknesses in asset management and to outline the means for their improvement. Applied are the comparative method, the index method, the growth method, the correlation and regression analysis, etc. The study covers the period from 2012 to 2015.

JEL: L74, M21

Ключови думи

profitability, нетекущи и текущи активи, рентабилност, ефективност и строителни компании, non-current and current assets, efficiency and construction companies
Свалете Research Papers_vol4_2018_No01_N Ignatova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957