Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дилемата методологически индивидуализъм срещу методологически холизъм в икономическата наука
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Дилемата методологически индивидуализъм срещу методологически холизъм в икономическата наука

Резюме

Основна цел на предлаганата работа е да проследи развитието на една базисна дилема, на основата на която могат да бъдат разграничени методологиите на различните икономически теории. Дилемата методологически индивидуализъм – методологически  холизъм е водеща, тъй като е свързана с най-важните характеристики на изходния пункт на изследването. Проследява се развитието на всяка от тези методологии и начина, по който те стават предпоставки на мейнстрим или на хетеродоксални икономически теории.

Abstract

The main goal of the study is to reveal a basic dilemma on the basis of which could be distinguished the methodologies of different economic theories. The dilemma methodological individualism – methodological holism has a leading role because it is connected with the most important characteristics of the starting point of the economic research. The development of these two methodologies is considered and how they become preconditions of mainstream or heterodox economic theories.

JEL: B4

Ключови думи

methodological individualism, методологически индивидуализъм, медотодологически холизъм, дилема, methodological holism, dilemma
Свалете Research Papers_vol3_2018_No20_V Prodanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957