Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

За демаркацията и синтеза между политическата икономия и икономикса
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

За демаркацията и синтеза между политическата икономия и икономикса

Резюме

В края на XIX в. класиците политикономисти започват да определят политическата икономия с нов термин – „Икономикс“, но паралелно с това, започва надграждане на съдържанието на нововъведения термин. Последното резултира в „нова“ наука за „икономиката“, т.е. става очевидно, че в съвременността синонимизирането на „политическата икономия“ с „икономикс“ не е легитимно.

С настоящото изследване авторът няма за цел да проведе пълно разграничаване между политическата икономия и икономикса, а да маркира още една съществена разграничителна линия между тези две науки за икономиката, както и да отговори на въпроса дали и при какви условия може да се говори за синтез между тях.

Abstract

By the end of the 19th century, the economists began to define political economy with a new term - "Economics". In parallel, start a process to upgrade of the content of the new term. This results in a "new" science for the "economy", ie. it becomes obvious that in the present day the synonymization of "political economy" with "economics" is not legitimate.

In this study, the author does not intend to make a full distinction between political economy and economics – just to mark another significant dividing line between these two economics studies and to answer the question whether and under what conditions one can speak of a synthesis between them.

JEL: H0

Ключови думи

Икономикс, политическа икономия, методологически индивидуализъм, икономически детерминизъм
Свалете Research Papers_vol3_2018_No19_I Beev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957