Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политическа икономия на движението за социален кредит
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Политическа икономия на движението за социален кредит

Резюме

В период, когато обществено-икономическите отношения се намират в процес на дълбока криза, ортодоксалната политическа икономия започва да губи стойност за сметка на неортодоксални мислители. Целта на този доклад, от една страна, е да представи оригиналните приноси на школата за социален кредит в полето на политическата икономия, изяснявайки причините, поради които тя е останала неразбрана, игнорирана и дори цензурирана. От друга страна, той може да се разглежда и като кратко въведение към бъдеща монография за едно по-задълбочено и цялостно изследване на политико-икономическата философия на Клифърд Дъглас. 

За разлика от масовата икономическа наука, основана на неадекватните предположенията за общо конкурентно пазарно равновесие, неутралитета на банките и парите,  революционният анализ на Дъглас трябва да се разглежда като цялостна  икономическа школа, базирана на теорията за общото пазарно неравновесие.

Abstract

In times of crisis and recession conventional economic thought usually starts to lose its value in favor of unorthodox thinkers for solutions. Giving the pressing severity of unsolved socio-economic problems this paper analyses the ideas and contributions of the great British engineer, and political economist Clifford Hugh Douglas. Clarifying the reasons why he has been misunderstood, ignored, and even censored, his theories concerning money, debt, deficiency of purchasing power and economic democracy are presented and opposed to the dominant schools of economic thought.

JEL: B1, B2, B26, B3

Ключови думи

социален кредит, хроничен недостиг на покупателна способност, неизплатим дълг, social credit, chronic deficiency of purchasing power, unpayable debt
Свалете Research Papers_vol3_2018_No18_P Stoyanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957