Главен редактор
 • Христина Николова
Национален редакционен съвет
 • Христина Николова, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

За изданието

Научни трудове на УНСС е рецензирано научно издание на Университета за национално и световно стопанство, София. Съдържанието на сборника е на английски и на български език и включва резултати от научни изследвания – студии, статии, научни съобщения, доклади от международни и национални конференции и др.

Научни трудове на УНСС публикува само оригинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едновременно на друго място. Ръкописите се изготвят и подават в съответствие с изискванията на Редакционния съвет на изданието. Рецензирането на студиите и статиите се извършва в съответствие със стандартите за оценка на постъпващите ръкописи чрез системата на двойносляпа проверка.

 

Научен профил

Научни трудове на УНСС публикува резултати от научни изследвания по икономика, администрация и управление, право, политически науки и в свързаните с тях области.

 

Публикационна етика

Редакционният съвет на Научни трудове на УНСС се ръководи от принципите на законност, независимост, обективност, справедливост, публичност, толерантност и професионална квалификация, като дава равни възможности за защита на правата и законните интереси на авторите.

Съветът прилага общоприетите норми на публикационна етика. Редакционната политика на изданието се основава на международните стандарти на Комитета по публикационна етика (Committee on Publication Ethics, COPE http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf), които определят поведението на редакторите, рецензентите, авторите и издателя в процеса на публикуване. Редакционният съвет публикува на сайта на изданието правилата, по които работи, изискванията към авторите на студиите и статиите, критериите за оценяване/рецензиране на ръкописите, начините за контакт и обратна връзка с редакцията.

News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957