Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Проблеми и тенденции при трафика на хора в Р България
Научни трудове на УНСС - Том 3/2023
година 2023
Брой 3

Проблеми и тенденции при трафика на хора в Р България

Резюме

Трафикът на хора е сериозен глобален проблем, който засяга милиони жени и деца. Въпреки че робството е било забранено преди повече от 200 години, съвременността към живота е възродила сходен неин тип. По целият свят годишно от 700 000 до 4 000 000 мъже, жени и деца се купуват, продават, превозват и задържат против тяхната воля. Целта на статията е да анализира проблемите свързани с трафика на хора в Р България, за да може да се формират предложения за подобряване на противодействието му. Резултатите от изследването имат значение за формулирането на стратегии за превенция и борба с трафика на хора в Р България.

Abstract

Human trafficking, particularly of women and children, is one of the current/pressing themes nowadays. Even though slavery as such was prohibited more than 200 years ago, in recent times, strikingly similar practices have emerged. Annually, between 700 000 and 4 000 000 men, women and children are bought, sold, shipped and kept in captivity against their will and under circumstances which could safely be described as slavery. The aim of this article is to analyze the problems associated with human trafficking in Bulgaria in order to propose measures for improving counteraction against it. The results of this study are significant for formulating prevention and combat strategies against human trafficking in Bulgaria.

JEL: F15, J16, K14, K37, O15, O17

Ключови думи

Bulgaria, human trafficking, organized crime, организирана престъпност, трафик на хора, international cooperation, Р България, подкрепа на жертвите, международно сътрудничество, victim support
Свалете RP.2023.3.11.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957