Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Обобщени етапи в развитието на труда и участието на човека в икономиката
Научни трудове на УНСС - Том 3/2023
година 2023
Брой 3

Обобщени етапи в развитието на труда и участието на човека в икономиката

Generalized Stages in the Development of Labor and Human Participation in the Economy

Резюме

В изследването е извършена класификация на по-големи етапи, в рамките на които настъпват по-съществени промени (трансформации) в характера, доминиращите видове труд и участието на човека в производството и икономиката. За тази цел е съставен и приложен комплексен критерий, според който са обособени пет обобщени етапа в развитието на труда в историческа перспектива. Трансформациите в труда на всеки етап са специфицирани и обвързани със съпътстващи ги значителни промени в цялата система от производствени фактори, в преобладаващия тип и секторна структура на икономиката. В изследването се прилагат общоприети методи и подходи, сред които историческият и логическият подход, принципите и средствата на икономическия анализ и синтез, на дедуктивния и индуктивния метод, на сравнителния анализ.

Abstract

In the study, a classification of larger stages was carried out, within which more significant changes (transformations) occur in the character, the dominant types of labor and the role of human participation in production and the economy. For this purpose, a complex criterion was compiled and applied, according to which five generalized stages in the development of labor in a historical perspective are distinguished. Transformations in labor at each stage are specified and tied to accompanying significant changes in the entire system of production factors, in the prevailing type and sectoral structure of the economy. Generally accepted methods and approaches are applied in the research, including the historical and logical approach, the principles and means of economic analysis and synthesis, the deductive and inductive method, the comparative analysis.

JEL: A01, O30, O32

Ключови думи

Труд, labor, видове труд, функции на човека, тип икономика, types of labor, human functions, type of economy
Свалете RP.2023.3.08.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957