Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Емоционална интелигентност и двигателна активност при студенти в УНСС
Научни трудове на УНСС - Том 3/2023
година 2023
Брой 3

Емоционална интелигентност и двигателна активност при студенти в УНСС

Emotional Intelligence and Physical Activity in College Students at UNWE

Резюме

В светлината на нарастващата хиподинамия, проблемите с психичното здраве и влиянието на психосоциалните фактори, става все по-важно да се разбере детерминиращата роля на емоционалната интелигентност при двигателната активност на студентите. Проблемът с двигателната активност и емоциите е особено актуален след световната пандемия през 2020 - 2022 г. Изследването има за цел да оцени емоционалната интелигентност (ЕИ) на студентите и предсказуемия й характер върху поведението и желанието им за физическа активност (ФА). Изследвани са 190 студенти от УНСС. Установява се, че емоционално осъзнатите студенти са по-активни двигателно, а заниманията с ФА може да бъде ефективен начин за подобряване на физическото, психологическото и емоционалното им здраве.

Abstract

In light of the increasing hypodynamia, mental health problems and the influence of psychosocial factors in students, it is becoming increasingly important to understand the determining role of emotional intelligence in their motor performance. The problem of physical activity and emotions is particularly relevant after the global pandemic in 2020 and 2021. The aim of our study is to assess the emotional intelligence (EI) of students and its predictive nature on physical activity behavior (PA) among students. 190 college students from UNWE were studied. Emotionally aware students are found to be more physically active, and participating in FA can be an effective way to improve their physical, psychological and emotional health.

JEL: I10, Z20

Ключови думи

студенти, Students, health, емоционална интелигентност, физическа активност, emotional intelligence, physical activity, sports
Свалете RP.2023.3.02.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957