Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Съвременни измерения на социалната търговия
Научни трудове на УНСС - Том 2/2023
година 2023
Брой 2

Съвременни измерения на социалната търговия

Contemporary Dimensions of Social Commerce

Резюме

Обект на разглеждане са актуалните глобални аспекти на социалната търговия, като бизнес модел, съчетаващ онлайн търговията и социалните мрежи. Акцентира се върху концептуализацията на този търговски и социален феномен, като се посочват основните характеристики и елементи на социалната търговия. Подчертават се предимствата и ползите от социалната търговия за ритейлърите и потребителите, проследява се нейното успешно развитие и се анализират факторите, които обуславят съвременните трендове. Очертани са някои насоки за увеличаване на продажбите в социалната търговия, както и предизвикателствата в нейното развитие.

Abstract

The current global aspects of social commerce, as a business model combining online commerce and social networks, are under consideration. Emphasis is placed on the conceptualization of this commercial and social phenomenon, indicating the main characteristics and elements of social commerce. The advantages and benefits of social commerce for retailers and consumers are emphasized, its successful development is tracked and the factors that determine modern trends are analysed. Some guidelines for increasing sales in social commerce (STP, omnichannel strategies, personalization, quality content, communication, advertising, etc.) are outlined, as well as the challenges in its development (personal data protection, difficulties for small businesses, adequate inventory, encourage the use of social media to make purchases).

JEL: L81

Ключови думи

социални мрежи, social media, e-commerce, ритейлинг, retailing, социална търговия, онлайн търговия, social commerce
Свалете RP.2023.2.01.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957